Algemene voorwaarden glennbaeten.be

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. 
 2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW- tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. 
 3. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, alsook niet gekende voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. In afwijking van artikel 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. 
 4. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, sociale lasten, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. 
 5. Onze verbintenissen zijn middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade die werd veroorzaakt wegens niet-naleving van onze verbintenissen. Wij zijn enkel aansprakelijk voor schade die werd veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor andere fouten zijn wij niet aansprakelijk. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor direct schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals onder meer gederfde wist, schade aan derde, etc. 
 6. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. 
 7. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.. Deze technische informatie wordt ten minste 5 werkweken voor de aanvang overhandigd door de opdrachtgever en of zijn aangestelde (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan de aannemer bezorgd worden, zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding. Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen vereist zijn, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft.  
 8. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij die bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij gebreke daarvan, wordt er steeds en onherroepelijk van uitgegaan dat deze werken conform de (mondelinge) instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding inzake wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij ontstentenis aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uur vanaf verzending van onze mededeling of bevestiging. 
 9. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend. Water en elektriciteit dienen door de klant gratis ter beschikking te worden gesteld. 
 10. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om, zonder dat enige vergoeding verschuldigd is wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoerings-datum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant, zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd van 250,00 euro/werkdag. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. 
 11. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na levering van de goederen over op de klant. 
 12. De goederen blijven eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald. 
 13. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. 
 14. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. 
 15. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 
 16. Voor de overige verborgen gebreken waarborgt de aannemer de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de oplevering of ingebruikname, of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering of ingebruikname. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de bouwheer. Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de opdrachtgever elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan de aannemer aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling. 
 17. De uitvoering gebeurt overeenkomstig de regels van het goed vakmanschap. De inhoud daarvan wordt gespecifieerd in de overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke daaraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze regels.  
 18. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. 
 19. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de aannemer in geval van fout is beperkt tot de bedragen waarvoor hij verzekerd is. 
 20. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. 
 21. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst worden betwist bij aangetekend schrijven. 
 22. Onze facturen zijn binnen de 30 dagen betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse intrest verschuldigd gelijk aan 10%, tot op datum van de effectieve betaling. Daarnaast is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. 
 23. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 24. 
 24. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken. 
 25. Enkel de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout is bevoegd in geval van betwisting.